21 tháng 3, 2013

1962 Richard H. MacKinnon Collection


Ngày Độc Lập 27 tháng 10 1962 - Xâu dựng ấp chiến lược để tự túc tự cường


nguồn ảnh: Richard H. MacKinnon Collection.

Không có nhận xét nào: