Ngày 13 tháng 03 năm 2013

thêm ba tấm ảnh của Michael G. Kelley Collection

nguồn: Michael G. Kelley Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: