19 tháng 1, 2013

tranh tự phát ở Clarion Alley

Nationalism -- Religion / Worldwide there is a dark cloud on the horizon
Dân tộc chủ nghĩa -- tín ngưỡng / Toàn cầu có mây đen tối trên chân trời
Capitalism is Over! You want it
Tư bản chủ nghĩa hết rồi!  Các bạn muốn vậy

Ở thành phố này có nhiều tranh cổ động tự phát.  Chống tin ngưỡng và nền kinh tế tư bản là chuyện thường.  Nhưng có người cứ tự nhiên ghi graffiti ở trên.

View Larger Map

Không có nhận xét nào: