16 tháng 1, 2013

tấm ảnh từ George H. Kelling Collection
nguồn: George H. Kelling Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: