Ngày 04 tháng 01 năm 2013

dàn nhạc fanfare 1951 ở trung tâm Hà Nội

nguồn: Indochina Story 1951 - British Pathé

Đây có phải là Dàn nhạc Bảo Chính Đoàn?  Có ai được nhận ra nhạc công nào?

Không có nhận xét nào: