Ngày 29 tháng 02 năm 2012

thêm tấm ảnh của Ogdon Williams Collection (1968) - 3

Nguồn ảnh: Ogdon Williams Collection - Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: