Ngày 01 tháng 03 năm 2012

thêm tấm ảnh của Ogdon Williams Collection (1968) - 4
Dàn nhạc kèn fanfare

Nguồn ảnh: Ogdon Williams Collection - Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: