11 tháng 3, 2012

các tấm ảnh từ James Honl Collection

Nguồn: James Honl Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: