Ngày 14 tháng 03 năm 2012

các tấm ảnh từ James Honl Collection - pt. 2

Nguồn: James Honl Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: