16 tháng 2, 2012

các ảnh từ sách L'Indochine của Henri Gourdon (1931)

Bord de rivière Tonkin - Bờ sông ở Đông Kinh

Le delta tonkinois à Kiên An - Châu thổ Đông Kinh ở Kiên An

Femme annamite à Huê - Phụ nữ An Nam ở Huế

Types tonkinois - Kiểu chủng tộc Đông Kinh

Femmes cochinchinoises - Các phụ nữ Nam Kỳ

Le camp des lettrés de Nam Dinh pendant la cours - Trại nhà nho ở Nam Định trong cuộc thi

La rue de la Soie à Hanoï - Phố Hàng Đào ở Hà Nội

Consultation dans un hôpital - Khám bệnh ở nhà thương

Le port de Haïphong - Cảng Hải Phòng

La moisson - Vụ gặt

Sampans sur la Rivière des Parfums - Thuyền trên sông Hương

nguồn: Henri Gourdon, L'Indochine; 140 héliogravures, 7 cartes, dont une en couleurs hors texte (Larousse, 1931).

Héliogravure là một kỷ thuật rửa ảnh xưa với chất lượng rất cao. Các ảnh được chụp trước 1931, có lẽ nhiều năm trước. Việt Nam và dân Việt thay đổi rất nhiều trong 80-90 năm này. Có lẽ người Việt trẻ sẽ thấy khó nhận ra tổ tiên và quá khứ mình?

Không có nhận xét nào: