15 tháng 2, 2012

thêm các tấm ảnh miền Nam 1966-8? - từ Ogdon Williams Collection























Nguồn ảnh: Ogdon Williams Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: