Ngày 13 tháng 02 năm 2012

các tấm ảnh miền Nam 1966-8? - từ Ogdon Williams CollectionNguồn ảnh: Ogdon Williams Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: