26 tháng 2, 2012

thêm tấm ảnh của Ogdon Williams Collection (1968)

Trong đây có một số ảnh chụp ở một trại chiêu hồi. Nguồn ảnh: Ogdon Williams Collection - Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: