26 tháng 6, 2011

Pathé - Đừng tưởng mà lầm

nguồn: Đông Pháp thời báo 8 novembre 1926, tr. 4


Đừng tưởng mà lầm

phải xem cho kỷ lưởng nhửng máy hát người ta muốn dưng cho mình

Máy hát thiệt hiệu Pathé

thì đều có một cái hiệu hoặc hai trong hai cái dưới trên mổi cái máy và trên mổi cái đầu máy hát Pathé

Don't be mistaken

look carefully at the phonographs that people want to offer you

Phonographs with the authentic Pathé label

will have a label or two in parts below upon every machine and every Pathé phonograph's top


Cái hiệu con gà trống của Pháp cũng trông giống giống diễn viên hát bộ trong quảng cáo này.

Không có nhận xét nào: