13 tháng 6, 2011

"In hard times, beauty can seem frivolous -- but take it away and all you're left with is hard times


"Trong thời buổi khó khăn, cái đẹp có thể bị coi như phù phiếm -- nhưng bắt lấy nó đi thì bạn chỉ còn lại thời buổi khó khăn."

Họa sĩ Paul Madonna vẽ cơ quan tôi bằng màu nước.
Nguồn: San Francisco Chronicle 24 tháng 4 2011

Không có nhận xét nào: