11 tháng 11, 2015

tấm ảnh Vũng Rô 1967-8 từ Jeanne Christie Collection


 bốt từ thời Pháp
lính Nam Hàn Quốc

nguồn: Jeanne Christie Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: