11 tháng 11, 2015

tấm ảnh Nha Trang và vùng xung quanh năm 1967 từ Jeanne Christie Collection
nguồn: Jeanne Christie Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: