1 tháng 11, 2015

tấm ảnh miền trung năm 1967 từ Jeanne Christie Collection


Vung Ro Nu Looking at Tuy Hoa
Đà Nẵng


nguồn ảnh: Jeanne Christie Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: