4 tháng 4, 2014

Leçons de Violon, Violoncelle par Nguyễn Xuân Khoát (1937)

Leçons de Violon, Violoncelle
par
M. Nguyễn Xuân Khoát
ancien Répétiteur du Conservatoire d'E. O.
46, Rue Richaud -- Hanoi

nguồn: Ngày Nay #88 (5 décembre 1937) tr. 9.

Nguyễn Xuân Khoát chơi đàn contrabass, nhưng dạy đàn violon và violoncelle.  Chắc vì đàn contrabass hiếm quá và trình độ nhạc của được tốt tương đối thì ông dạy các loại đàn dây phổ thông.  Ông là "ancien Répétiteur du Conservatoire d'Extrême Orient" tức là "cựu thầy dạy kèm ở Nhạc Viên Viễn Đông."  Hiện nay rue Richaud là phố Quán Sứ.

Không có nhận xét nào: