12 tháng 12, 2013

trích David Marr, Vietnam: State, War, and Revolution (1945-1946)

The government ordered all Vietnamese employees of the former colonial state to remain in position, and most complied. … The new Ministry of Information and Propaganda ordered all newspaper and book publishers to continue submitting copy to former colonial censors. … The “wiring” of the colonial state had largely survived, to be used by the new masters. (tr. 5)

Chính phủ [tức chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa] lệnh ra các nhân viên Việt của chính quyền thực dân cũ phải giữ chức, và đa số tuân theo. ... Bộ Thông Tin và Tuyên Truyền mới lệnh ra các tờ báo và nhà xuất bản cứ tiếp đệ trình bản thảo cho các nhà kiểm duyệt thực dân cũ ...  "Hệ thống dây điện" của chính quyền thực đã được chủ yếu sống sót, để chủ mới được áp dụng.

The right to censor newspapers and other mass media had been asserted by the provisional DRV government at the 2 September Independence Day meeting in Hanoi. Some colonial-era censors continued to work for the new regime, monitored by Việt Minh adherents with press experience, and of course expected to enforce a different set of content restrictions. (tr 511)

Quyền lợi kiểm duyệt các báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đã được chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khẳng định tại buổi họp mồng 2 tháng 9 Ngày Độc Lập ở Hà Nội.  Những nhà kiểm duyệt thời kỳ thực dân tiếp làm việc cho chế độ mới, giám sát bởi những người trung thành với Việt Minh mà có kinh nghiệm báo chí, và tất nhiên với sự trông mong họ sẽ đòi một bộ những giới hạn về nội dung khác.

David Marr, Vietnam: State, War, and Revolution (1945-1946) ̣(University of California Press, 2013).

Không có nhận xét nào: