Ngày 28 tháng 12 năm 2013

tấm ảnh Sài Gòn từ Richard E. Wood Collection


nguồn: Richard E. Wood Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: