29 tháng 12, 2013

thêm tấm ảnh Sài Gòn từ Richard E. Wood Collection

Link to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to Slide
Link to Slide
nguồn: Richard E. Wood Collection, Vietnam Center and Archive.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đa số hình ảnh là Saigon, còn Hanoi ở thời điểm này ra sao ?

tây bụi nói...

Đa số các ảnh của Vietnam Center and Archive lưu trữ là của nhân viên Mỹ làm việc ở Việt Nam, chủ yếu với chính quyền Sài Gòn thời chiến tranh. Một viện lưu trữ của Nga, Ba Lan, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên sẽ (nếu có) sẽ có một tỷ lệ ảnh Hà Nội nhiều hơn. Một yếu tố nữa là số lượng máy ảnh ở Hà Nội thuở ấy là ít tương đối. Nói thế không có nghĩa là không có ảnh Hà Nội. Hãy xem đây - http://taybui.blogspot.com/2012/08/tam-anh-ha-noi-tu-henry-j-kenny.html
http://taybui.blogspot.com/2012/06/ha-noi-1975-tam-anh-tu-henry-j-kenny.html
http://taybui.blogspot.com/2012/06/tam-anh-tu-hugh-manes-collection-gan-ha.html

http://taybui.blogspot.com/search/label/H%C3%A0%20N%E1%BB%99i