13 tháng 10, 2013

tranh báo Bùi Xuân Phái (1946)


nguồn: Cứu Quốc 8 tháng 10 1946, tr. 2

Bùi Xuân Phái vẽ cho "Trang thiếu nhi ra hàng tuần."


Không có nhận xét nào: