Ngày 19 tháng 10 năm 2013

tấm ảnh từ Craig L. Smith Collectionnguồn: Craig L. Smith Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: