15 tháng 10, 2013

Thực dân Pháp và V.N.Q.D.D. - 1945

Thực dân Pháp nói: đảng Việt Minh (không nói là mặt trận V.M.)
V.N.Q.D.Đ cũng nói: đảng Việt Minh.

Thực dân Pháp nói: chính phủ Việt Minh (không nói là Chính phủ Dân chủ Cộng hòa).
V.N.Q.D.Đ. cũng nói: Chính phủ Việt Minh.

Thực dân Pháp nói: Việt Minh là Cộng sản.
V.N.Q.D.Đ. cũng nói: V.M. là Cộng sản.

Thực dân Pháp nói: Nam-bộ mất rồi.
V.N.Q.D.Đ. cũng nói: Nam bộ mất rồi.

Thực dân Pháp nói: nạn đói do Việt Minh gây ra.
V.N.Q.D.Đ. cũng nói: nạn đói do Việt Minh gây ra.Đừng nghe những gì thực dân Pháp / Việt Nam Quốc Dân Đảng nói.

Trên Google search hôm nay - đảng Việt Minh có 1,120,000 kết quả; mặt trận Việt Minh có 1,160,000 kết quả.  Chính phủ Việt Minh có 1,930,000 kết quả; Chính phủ Dân chủ Cộng hoà có 161,000 kết quả.

Không có nhận xét nào: