21 tháng 9, 2012

tấm ảnh từ Charles H. Schmidt Collection
các tù binh Mỹ ở Hà Nội
 
Hà Nội


hn


Sài Gòn

nguồn: Charles H. Schmidt, Vietnam Archive and Museum.

Không có nhận xét nào: