17 tháng 9, 2012

Quelle leçon tirer des élections Vietnamiennes? (Chúng ta được biết cái gì về cuộc bầu cử Việt Nam?)

Les panneaux électoraux promenés à travers Saigon sur des automobiles offraient la vision d'un Vietnam qui d'ailleurs ne renie pas ses traditions, comme le prouve l'image de ce lettré, vêtu de son costume national (ci-dessous), déposant son bulletin dans l'urne.

Các biển bầu cử đi xuyên Sài Gòn trên các xe cho ta xem một tầm nhìn của Việt Nam và không phủ nhận truyền thống của mình, được chứng qua hình ảnh ông nho, mặc quốc phục (ở dưới), bỏ phiếu trong thùng phiếu. 
nguồn: Lucien Bodard, "Quelle leçon tirer des élections Vietnamiennes?" France illustration 4 février 1953, 215.

Biển trên xe: Xin quí vị cử tri Quân Nhựt / (danh sách các người ứng cử) - Jacques Linh, Nguyễn Hữu Pha, Trần Cửu Chân, Trần Tử Hoàng, Nguyễn Duy Minh

Không có nhận xét nào: