31 tháng 8, 2012

tấm ảnh từ John W. Glenn Collection, phận 3











Nguồn: John W. Glenn Collection, Vietnam Archive and Museum.

Không có nhận xét nào: