Ngày 31 tháng 08 năm 2012

tấm ảnh từ John W. Glenn Collection, phận 3Nguồn: John W. Glenn Collection, Vietnam Archive and Museum.

Không có nhận xét nào: