30 tháng 8, 2012

tấm ảnh từ John W. Glenn Collection, phận 2

 

Xuân Mậu Thâncậu bé đem cơn ra đồng
cô bé giặt quần áo trong cái máng

ông già bổ củi


chân người Giao Chỉbắt chấy cho nhau
bếp Việt Nam

hai cậu bé chơi vòng

Nguồn: John W. Glenn Collection, Vietnam Archive and Museum.

Không có nhận xét nào: