24 tháng 8, 2012

tấm ảnh từ Lee Hirschel Collection, phận 3
Nguồn: Lee Hirschel Collection, Vietnam Archive and Museum.

Không có nhận xét nào: