Ngày 28 tháng 05 năm 2012

Sông Phó Đáy - bình minh 27 tháng 5 2012
 ngồi nói chuyện trên đê cho mát

Không có nhận xét nào: