28 tháng 5, 2012

Sông Phó Đáy - bình minh 27 tháng 5 2012




 ngồi nói chuyện trên đê cho mát

Không có nhận xét nào: