18 tháng 9, 2011

Vườn Bách Thảo / Sở Thú Sài Gòn, tháng 4 1967

Nguồn ảnh: Darryl Henley Collection. Vietnamese Center and Archive, Texas Tech University.

Không có nhận xét nào: