26 tháng 9, 2011

một lượt tấm ảnh của Steve Sherman Collection

Thời chiến tranh hình như Steve Sherman làm Civilian Affairs (dân sự) cho Special Forces (Quân Đặc Công). Nguồn ảnh: Vietnam Center and Archive.

1 nhận xét: