16 tháng 7, 2010

Dương Văn Nội - Phong Nhã (1947)

Anh Dương Văn Nội mười lăm xuân xanh
Brother Dương Văn Nội age fifteen, in the prime of youth
Mà từng chiến đấu xông pha tung hoành
And used to fight and rush into danger with abandon
Ngày khi Thủ đô vừa mới đi đoành
When the Capitol just went boom
Anh đi công tác giao thông rất nhanh
He went into communications really fast
Còn nhớ chốn Sấu Giá quân giặc đang phá tan tành
We still remember that place Sấu Giá where the enemy was destroying everything
Một mình anh giết ba tên thực dân
Alone he killed three colonial stooges
Còn nhớ lúc phát xít bắn đạn tới tấp vào mình
And we remember they shot bullets pell mell into him
Súng trường vùi rồi anh mới chết vinh
He buried his shotgun then he died in glory


Bài ca kể chuyện rất gọn, không cần nói gì nữa. Cậu Nội là gương mẫu cho thanh niên - sẵn sàng, dũng cảm và có ý thức cao.

Có bạn nào hát bài ca này lúc còn trẻ? Lúc trẻ bài ca này gây cảm tưởng nào?

Không có nhận xét nào: