23 tháng 9, 2009

Sài Gòn 1970-1

http://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi-bin/starfetch.exe?mzxbNjRPw2OC4eFv7YyT4v.e4gZ9VB9cFxvUu2cNhnDvDd.bJ8vTtkMHbhtmmna4IY5vSO1FRHwmeYmlcZWEW86teZp0azJcz8v4sonxIoQ/VAN008478.jpg

http://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi-bin/starfetch.exe?Y64URWvtn0RaauYvC4IrGPely4JcH2LQgFFXcGNg2RPwkQswnJzZqA.CTKL5DKp6kDpwHA4rV.QvfX86hjMhq5JBmG6o8EgPiJtLzsYjkuc/VAN008477.jpg

http://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi-bin/starfetch.exe?UZM4ELSVaRYnkDv8sLTIrcXLElkiUBJqgwZyMl4LFM9NsgF0TqyfVaxl7urm.dBgbn0heigi4NIn2lF7KtfZUpF.Q7LH7OrrQ9z6Gky1OG8/VAN008474.jpg

http://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi-bin/starfetch.exe?k9sOKsb0zTZN7wlkPwwXuJJ.FwuWTWpNfrlrW9LBXA6RP2kHjvKq4Im68qlusXbJLykKytzUqryCSyaPSWplbe0dyLyS8cmqdJv0lMVd2.4/VAN008472.jpg

http://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi-bin/starfetch.exe?FIlE4vUIDb4WnPbtct6rzahrxUM9KveysHHrNfkUJ1eoxbXOZotPC3jndYl4aA284@0m6Tz1RPaPQLPg8HY9bYQt2EWq1poRcqNTVLYpRG4/VAN008471.jpg

Mấy bức ảnh của Robert Whitehurst CollectionVirtual Vietnam Archive. (Robert Whitehurst là người đã giữ và trả lại Nhật kỳ của Đặng Thùy Trâm).

Không có nhận xét nào: