3 tháng 7, 2009

tranh cổ động của thời đại mới

Hãy thử thách chính mình / Challenge Yourself

Cuộc sống phong lưu, đơn giản không ngờ / A Life of Elegance, It's Unbelievably Simple


Mang đến điều người khác hằng mơ / Bringing The Things That Others Yearn For

Mùa thỏa thích! Sắm đã đời / Shop To Your Heart's Delight! Buy Until You're Content!

Không có nhận xét nào: