19 tháng 4, 2009

rue Paul Bert - 1945 / rue Paul Bert 1946

Mít tinh rue Paul Bert 20 tháng 8 1945. Có cờ sao vàng. Các ông mặc đồ trắng, quần sóc là ai? Là đoàn thanh niên?
Năm 1946 dân Pháp ở Rue Paul Bert mừng các quân đội về thành. Có vài dân An Nam - kéo xe, ngồi xe, con nít - cũng xem.

Nguồn ảnh: Héduy, Philippe. La Guerre d'Indochine 1945-1954. Paris: Société de Produciton Littéraire.

Không có nhận xét nào: