20 tháng 4, 2009

Bắc Kạn libéré

Cổng Bắc Kạn
Libéré du Viet-Minh le 7 octobre 1947 par les parachutistes

(Giải phóng từ Việt Minh ngày 7 tháng 10 1947 bởi các lính nhảy dù)

Trận Sông Lô xây ra trong Opération Léa của Pháp. Mục đích chính của Pháp trong chiến dịch này là chiếm Bắc Kạn. Lúc bấy giờ Bắc Kạn là "thủ đô kháng chiến" (như Phạm Duy có viết trong hồi ký) vậy cũng là đầu não của lãnh đạo Việt Minh. Chiếm thì Pháp có chiếm và "giải phóng" Bắc Kạn. Nhưng họ không được giữ lại đất này bao lâu. Trong ngôn ngữ chiến tranh và chính trị thì hành động giải phóng cũng thuộc vào cách nhìn của người viết.

Nguồn ảnh: Héduy, Philippe. La Guerre d'Indochine 1945-1954. Paris: Société de Produciton Littéraire.

Không có nhận xét nào: