3 tháng 4, 2009

Popular Culture Association 2009 - New Orleans

Tuần sau tôi sẽ đi New Orleans dự hội thảo Popular Culture Association tại New Orleans. Ngày 11 tháng 4 lúc 12:30 tôi sẽ đọc bài "A Distant Marching Song, Drifting Sounds of a Carefree Guitar: Pham Duy's Depiction of the Vietnamese Resistance." (Tiếng hát hành quân xa, thoáng đàn trầm vô tư: Sự miêu tả của Phạm Duy thời kháng chiến).

St. Charles Suite (41st Floor)
4072 Vietnam VII: Perspectives: Vietnamese and American

Không có nhận xét nào: