13 tháng 4, 2016

"Yêng hùng" quen thói nghênh ngang ("Swagger" well acquainted with blocking the way) - Văn Bính (1975)


"Yêng hùng" quen thói nghênh ngang
Bỗng đâu ngộ biến, ngã lăn xuống đường
Bươu đầu, gãy cẳng, ai thương!

"Swagger" well acquainted with blocking the way
Suddenly misfortune, tumbling on to the road
A bump on the head, broken leg, who's sorry for you!

nguồn: Giải Phóng (bộ mới) 6 tháng 9 1975, tr. 4

Không có nhận xét nào: