12 tháng 4, 2016

Tin nhạc (1980)

Tháng 11-1979, một đoàn nhạc sĩ gồm Hồ Bắc, Văn Dung, Trần Chung... đã đi tìm hiểu tình hình chăn nuôi ở huyện Ba Vì và đã viết được 3 bài hát.

nguồn: Âm nhạc 1/1980, tr. 60.


Ba nhạc sĩ Việt Nam ở trên có tầm cỡ lớn.  Hồ Bắc được Huân Chương Lao Động hạng nhất năm 1997, Giải Thưởng Nhà Nước năm 2001.  Trần Chung và Văn Dung đều được hưởng Giải Thưởng Nhà Nước năm 2001.

Tôi có câu hỏi.  Họ được danh dự bởi vì các sinh hoạt như tham gia đoàn "tìm hiểu tình hình chăn nuôi" hay họ được danh dự mặc dù họ làm việc như thế?  Sau khi tìm hiểu tình hình chăn nuôi họ sáng tác tác phẩm để đời nào không?  Nhưng điều đó không quan trọng.  Nhạc sĩ Việt Nam lúc bấy giờ làm việc cho nhà nước.  Nhà nước có nhu cầu cổ vũ việc chăn nuôi ở huyện Ba Vì thì các nhạc sĩ sáng tác cũng phải phục vụ.

Không có nhận xét nào: