Ngày 25 tháng 02 năm 2015

thêm tấm ảnh từ Forrest B. Lindley Collection 11/1968


nguồn: Forrest B. Lindley Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: