25 tháng 2, 2015

Mấy lời để các hội viên hội (Grand Théatre Cải lương Hí viện biết) - 1927

Kỳ hội đồng lần thứ nhất các ngài đã có lòng tốt bầu tôi ra làm Trị sự (Thủ quỹ) từ khi ấy đên nay tôi đã dữ hết bổn phận làm việc đều được chu toàn cả, nay vì một nhẽ riêng, bao nhiêu cổ phần của tôi đã bán lại cho hội.

Còn như quỹ và vé và sổ sách giấy mà của hội, tôi đã giao cho ông Nguyễn Văn Lăng là quản lý hội nhận đủ cả rồi.

Kể từ ngày 15 Décembre 1926 giở đi tôi không can thiệp gì về hội ấy nữa.

Đào Đình Quý kính cáo

nguồn: Hà Thành ngọ báo 17 décember 1927, tr. 2.

Không có nhận xét nào: