Ngày 02 tháng 12 năm 2014

thêm tấm ảnh từ Lawrence V. Smith Collection (1965)
nguồn ảnh: Lawrence V. Smith Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: