31 tháng 12, 2014

mẹ nước mắt ... con trí khôn - tranh Phong Hóa 1935

Hai mẹ con ngồi xem diễn thảm kịch.

Mẹ mau nước mắt ...

và con mau trí khôn.


nguồn: Phong Hóa 29 tháng 11 1935 tr. 2.


Chắc hai mẹ con đi coi cải lương.  Các tờ báo lúc bấy giờ như Phụ nữ Tân văn hay viết đến cái "nạn vọng cổ."  Đằng sau cái nạn này cũng có cái vui.

Không có nhận xét nào: