28 tháng 12, 2014

Quyển sổ tay năm 1934 [trích] (1934 Notebook) - Vo Vu (1935)


Kham Thien ----------------->

Phụ nữ giải phóng

--  Sau một cuộc biểu tình rất lớn ở Khâm-thiên... hàng mấy trăm cô đầu hiệp lực đuổi mỏ vịt ra khỏi Khâm-thiên tô giới.


nguồn: Phong Hóa 134 (30 janvier 1935), tr. 14.


Cách đây 80 gái Hà Nội cũng sành mốt.  Hình như giầy mỏ vịt là wing tips bằng tiếng Anh? 

Ai nói hotgirl là một hiện tượng mới?  Các cô đầu phố Khâm Thiên là hotgirl của Hà Nội những năm 1930.

Không có nhận xét nào: