15 tháng 8, 2011

C is for Cookie (C là của Cookie) - Joe Raposo (1972)

Now what starts with the letter C?
Này, từ nào bắt đầu với chữ C?
Cookie starts with C!
Cookie [bánh qui] bắt đầu với chữ C!
Lets think of other things that start with C!
Ta hãy nghĩ đến các thứ khác bắt đầu với chữ C!
Uhhh, ahh who cares about the other things!
Ừ, à, ai cần biết đến các thứ khác mà!

C is for Cookie that's good enough for me!
C là của Cookie với tôi là đủ rồi!
C is for Cookie that's good enough for me!
C là của Cookie với tôi là đủ rồi
C is for Cookie that's good enough for me!
C là của Cookie với tôi là đủ rồi
Oh Cookie, Cookie, Cookie, starts with C!
Ô, từ Cookie, Cookie, Cookie bắt đầu với chữ C!

Ahh... Do you know what?
À... Các em biết không?
A round cookie with one bite out of it looks like a C
Bánh qui tròn được cắn một miếng trông giống chữ C
A round doughnut with one bite out of it also looks like a C!
Bánh rán tòn được cắn một miếng cũng trông giống chữ C!
But it is not as good as a cookie!
Nhưng nó không ngon bằng bánh qui!
Ohh and the Moon sometimes looks like a C but you cant eat that!
Ồ, còn vầng trăng cũng có lúc trông giống chữ C nhưng các em không được ăn nó!
Búp bê màu xanh trong video được gọi là Cookie Monster (Con quỉ bánh qui). Các đứa bé Mỹ lớn lên từ giữa thập niên 60 trở sau đều biết đến Cookie Monster của chương trình thiếu nhi Sesame Street (Đường Hạt Vừng). Hình như vai trò của nó là giúp các em bé nhớ mãi về chữ C. Các em bé mến nó vì nó thích ăn đồ ngọt và làm phá giống mỗi đứa bé khó bảo khác.

Tôi sẽ có dịp bàn đến giọng hát của nó sau đây.

Không có nhận xét nào: