5 tháng 4, 2011

tấm ảnh Đà Nẵng 1970-1971Chụp từ máy bay trực thăng, sáng sớm, ngày 10 tháng 1970. Nguồn tư liệu: James Evans Collection, The Vietnam Center and Archive.

Quốc lộ 1 giữa Đà Nẵng và Phú Bài. Nguồn tư liệu: Don Kilgore Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: