1 tháng 2, 2011

Le drapeau d'Ho Chi Minh flotte encore

P.C. rebelle pris intact. Le drapeau d'Ho Chi Minh flotte encore
Cơ quan đầu não nổi loạn được chiếm lấy nguyên vẹn. Lá cờ Hồ Chí Minh vẫn phấp phới

nguồn: "Dans les montagne du Haut Tonkin: Le Vietminh passe a l'offensive," France Illustration (21 octobre 1950), 433-4.

Không có nhận xét nào: