11 tháng 8, 2010

nhạc khiêu vũ Sài Gòn 1963?

Vietnam Saigon Coup, nhà nhiệp ảnh: Larry Burrows
Nguồn: Life Images, © Time Inc

Đầu đề hai bức ảnh này là Việt Nam Cuộc lật đổ Sài Gòn, vậy tôi đoán rằng hai ảnh này được chụp ngay sau khi hai anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị ám sát. Trong các hình ảnh có người đang nhảy điệu twist và twist bị cầm thời Diệm. Tôi nghĩ rằng đây là một cuộc vui mừng nhân dịp được nhảy tiếp điệu twist.

Rất tiếc là không biết tên của các nhạc công trong hai bức ảnh này.

Không có nhận xét nào: